Home I lettori ci scrivono Matri, Vinciu u Concorsu!!! (Mamma, ha vinto il concorso)

Matri, Vinciu u Concorsu!!! (Mamma, ha vinto il concorso)

CONDIVIDI

Riceviamo e pubblichiamo il componimento in versi (e in dialetto siciliano) scritto dalla lettrice Sabrina Gallà sul concorso docenti:

 

Ancora un ci criria…

Icotea

Figghia, bedda mia,
vincisti finalmenti,
doppu tanti stenti 

U viri, cu sturia
nesci da malatia
e puru li parenti
su tutti chiú cuntenti!!

Ora ca stu Concorsu superasti 
Vicinu a casa u postu ti spittassi

Ma ancora unnu sapia…

Matri, bedda mia,
vinciu u Concorsu a Scola
ma a spassu sugnu ancora!!

U senti, ca li posti
nun c’ eranu pi tutti…
spirieru… e cu l’ avia
si pigghia a malatia…

Ora ca lu postu a mia

spittassi
Mi staiu a casa e aspettu…

‘ncatalessi!!!